Family Card - Person Sheet
Family Card - Person Sheet
NameLolke Gerrits , 16428
DeathAug 1755, Wartena, Holland
Spouses
1Anna Gosses , 16429
Birthabt 28 Apr 1672
Death30 Aug 1766, Wartena, Holland
Marriageabt Jan 1703
ChildrenPietje , 16433 (-1752)
 Trijntje , 10576
 Gerrit , 15256
 Hessel , 16426 (-1770)
 Pieter , 16434
 Gerbrich , 16435
 Rinse , 16436
 Rinse , 16437
 Gerben , 16438
Notes for Lolke Gerrits
IK BEN IN HET BEZIT VAN HET BOEKJE "FRISIA CATHOLICA III, KATHOLIEKE FRIESE GESLACHTEN" GESCHREVEN DOOR HENK AUKES IN 1941.
OP BLZ. 71 T/M 73 STAAT O.A. DIT GESCHREVEN:
"Een waar patriarch onder de schippers was Lolke Gerrits, bijgenaamd de 'Koning van Wartena', 1688-1755. Of hij reeds als schipper zijn schaapjes op de droge wal bracht, of dit eerst op Friese bodem presteerde, verhaalt de historie niet, een feit is echter dat Lolke Gerrits en Anna Gosses, 'in leven echtelieden', een grote welstand bereikten, waaraan de vroegere zeevaarder zijn bijnaam te danken had. De leedbrief van zijn vrouw verhaalt, dat zij 'in den ouderdom van 94 jaaren 4 maanden en 2 Dagen, op Zaturdag den 30 Augustij 1766 te 5 Uur na Noen, door een langduurige en smertelijke Bedlegering en verval van Levenskragten' overleed. En, vertelt dit merkwaardig stuk verder: 'De overleedene hadde 63 jaar en ruim 8 maanden met wylen voorsz. haar Man in 't huwelijk geleeft . . . . . zijnde moeder geweest van 12, Grootmoeder van 63, en Overgrootmoeder van 68, te zamen 143 kinderen'.
Onder hun kleinkinderen treffen we o.a. aan Monica Baukes. De afstammelingen uit haar huwelijk met Lolke Feyes noemden zich Wartna.
Het merendeel der nazaten van den 'Koning van Wartena' huwde in Katholieke stedelijke families als De Leeuw, Metz, van Gent, Feits, Ter Horst, de Haan, Bloemen, het Dokkumse geslacht De Vries, enz.
Eén enkele groep onder hun afstammelingen op het platteland geeft aanleiding tot een bijzondere vermelding.
Hessel Lolkes, vijfde zoon van den 'Koning van Wartena', geboren in 1705, trad in het huwelijk met Adriaantje Ages. De oudste van hun acht spruiten, Maria Hessels, huwde met zekeren Bote Abes en werd moeder van negen(*) kinderen van wie hier genoemd worden: Hessel, Johannes en Fedde. Toen het er in 1811 op aan kwam, een familienaam te kiezen, hebben deze drie broers allen een verschillende naam aangenomen.
Dat kwam zo:
Johannes woonde op 'Het Hooghiem', de vaderlijke boerenzate onder Wartena; hij noemde zich: Hooghiemstra.
Fedde woonde onder de parochie Roodhuis en koos de naam Van der Werf. Er was namelijk een scheepswerfje in de familie, waar nummer drie, Hessel, op zat. Fedde dacht stellig, dat Hessel zich eveneens naar die werf zou vernoemd hebben, maar dat deed Hessel niet. Daar lag voor die scheepswerf te Wartena een ruime 'kolk' en Hessels naam werd: Van der Kolk.
Dit verhaal, wel het aardigste voorbeeld, mij bekend van verschillende naamskeuze door leden van eenzelfde gezin, was door de mondelinge overlevering in de loop der jaren een tikje uit het goede spoor geraakt, maar zoals het hierboven staat, wordt het volledig bevestigd door parochieboeken en de Registers van Declaratie van 1811.
(*) boekje vermeldt 12 kinderen, ik vind er 9.

RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Idaarderadeel overlijden/begraven 1755
Overleden: Lolcke Gerrits
Datum : 30 augustus 1755
Plaats : Wartena
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: LOLKE GERRITS
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. Parochie Warga, register van overledenen 1750-1779,
1791-1806 en 1829-1850
Inventarisnr.: 435
Last Modified 8 Aug 2021Created 22 May 2024 using Reunion for Macintosh