Family Card - Person Sheet
Family Card - Person Sheet
NameRienk Bijlsma , 46721
Birth21 May 1893, Gem. Wonseradeel, Holland
Father- , 46720
MotherJetske Douma , 39695 (~1871-)
Notes for Rienk Bijlsma
RIJKS- EN GEMEENTEARCHIEF LEEUWARDEN:
Geboorteakte Wonseradeel, 1893
Aangiftedatum 22 mei 1893, akte nr. 169
Rienk Bijlsma, geboren 21 mei 1893
Zoon van Wiebren Bijlsma en Jetske Douma
Opm.: Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 9 mei 1896
Last Modified 5 Apr 2014Created 22 May 2024 using Reunion for Macintosh